Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. Visco: Visgroothandel Visco B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 8321 MP Urk aan het Waaigat 3, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72708034. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Visco heeft afgesloten en waar de onderhavige algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Visco en de wederpartij waar de onderhavige bepalingen op van toepassing zijn verklaard.

2. Werkingssfeer

1. Tenzij partijen anders overeenkomen zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van Visco, ongeacht of de wederpartij als particulier dan wel als bedrijf kan worden beschouwd.
2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
3. Visco is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking nadat de wederpartij hiervan in kennis is gebracht. Indien de wederpartij binnen 30 kalenderdagen te kennen geeft niet met de wijziging akkoord te gaan, zullen de laatst geldende algemene voorwaarden van toepassing zijn.

3. Aanbiedingen en offertes, totstandkoming overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. zijn vrijblijvend, tenzij door Visco uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat een order/bestelling door Visco is bevestigd. 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor volgende bestellingen.
4. Tenzij anders wordt bepaald zijn alle overeengekomen prijzen exclusief omzetbelasting (BTW).

4. Wijzigingen en annulering

1. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de levering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op valutaprijzen, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, is Visco gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Hiervan zal wederpartij tijdig op de hoogte gesteld worden, doch dit geeft wederpartij geen recht tot annulering van de overeenkomst, tenzij de prijsverhoging meer beloopt dan 15%.
2. Indien de prijsverhoging meer beloopt dan 15% heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding laat de betalingsverplichting in stand voor reeds verrichte prestaties uit de betreffende overeenkomst.
3. Een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan na een periode van 5 dagen niet meer geannuleerd of ontbonden worden, tenzij de wederpartij de door Visco reeds gemaakte kosten volledig zal vergoeden.

5. Leveringstermijn

1. Eventueel tussen partijen overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Overschrijding van een overeengekomen termijn en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

6. Verzenden en retourneren
1. Verzending van zaken geschiedt op een door Visco te bepalen wijze. Bestellingen die niet geaccepteerd worden door de wederpartij worden voor diens rekening en risico opgeslagen door Visco.
2. Geleverde zaken kunnen zonder schriftelijke toestemming van Visco niet geretourneerd worden. Visco is gerechtigd aan de genoemde toestemming (aanvullende) voorwaarden te verbinden.

7. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van bestelde zaken zal op de wederpartij overgaan bij aflevering.
2. Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Visco zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over, zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Visco heeft voldaan.
3. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij worden afgeleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

8. Reclames

1. Reclames dienen binnen 24 uur bij Visco bekend te worden gemaakt. Vervolgens dient de reclame binnen 5 dagen schriftelijk te worden bevestigd. Het recht om te reclameren komt te vervallen indien niet is voldaan aan de genoemde voorwaarden.
2. Het recht op reclame komt tevens te vervallen indien de zaken na aflevering zijn gewijzigd in aard en/of samenstelling, dan wel indien de zaken zijn gewijzigd, beschadigd, bewerkt en/of verwerkt.
3. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame door Visco gegrond is verklaard, zal Visco uitsluitend gehouden zijn de zaken waarop de reclame betrekking heeft voor diens rekening te vervangen.
4. Een door wederpartij ingediende reclame schort diens betalingsverplichting niet op, tenzij de reclame door Visco gegrond wordt verklaard. In dat geval wordt de betalingsverplichting slechts opgeschort tot het bedrag dat in rekening is gebracht voor de betreffende zaken en uiterlijk tot het moment waarop de vervangende zaken zijn afgeleverd.

9. Betalingen

1. Tenzij partijen anders overeenkomen dient betaling binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum te geschieden – zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke de wederpartij op Visco heeft of meent te hebben - door overschrijving naar het bankrekeningnummer zoals vermeld staat op de factuur.
2. Ten aanzien van bestellingen die in gedeelten worden uitgevoerd is Visco gerechtigd haar (eventuele) leveringsverplichting op te schorten totdat de reeds geleverde zaken volledig zijn betaald.
3. Indien de wederpartij na het verstrijken van de in 9.1 genoemde periode niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de wederpartij de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd (indien de wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), dan wel de wettelijke rente (indien de wederpartij als particulier/consument kan worden aangemerkt).
4. Visco is gerechtigd de incasso van verschuldigde bedragen door derden te laten plaatsvinden. De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen. Zulks met een minimum van € 100,- en onverminderd het recht om verdere kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Iedere betaling door de wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de incasso vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de wederpartij in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de afnemer aan de betaling mocht hebben gegeven.

10. Overmacht

1. Visco is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Visco geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Visco niet in staat is diens (contractuele) verplichtingen na te komen.
3. Visco heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt worden de verplichtingen van Visco opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Visco ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Visco gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
6. De prestaties die voor het intreden van overmacht reeds zijn geleverd, zijn door de wederpartij volledig verschuldigd.

11. Aansprakelijkheid

1. Visco is nimmer aansprakelijkheid voor enige vorm van (gevolg)schade, hoe ook genaamd, van wederpartij of derden, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld.
2. De wederpartij vrijwaart Visco voor schade van derden indien deze schade is ontstaan door onjuist gebruik en/of een onjuiste bewaring van de geleverde zaken door wederpartij. 3. Indien er op enig moment aansprakelijkheid voor Visco ontstaat, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Visco is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de verzekeraar aan Visco wordt uitgekeerd.

12. Privacy

1. Visco verwerkt persoonsgegevens voor zover de wederpartij die aan ons doorgeeft middels de website of bij het telefonisch, dan wel schriftelijk aangaan van een overeenkomst. Visco treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). De wederpartij is verwerkingsverantwoordelijke en vrijwaart Visco voor alle aanspraken van derden onder de AVG/GDPR.
2. Visco draagt zorg voor een passend beveiligingsniveau ter zake de verwerking indien en voor zover deze gegevens zich binnen de (digitale) infrastructuur van Visco bevinden en Visco - op grond van de geldende wetgeving - daartoe gehouden is.
3. Op de website van Visco (www.visco-urk.nl) kunt u de volledige privacyverklaring lezen.

13. Overige bepalingen

1. Op de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Visco feitelijk gevestigd is.
2. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend, dan wel op andere wijze onverbindend blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan om de nietige, dan wel onverbindende, bepalingen te vervangen door bepalingen, die niet nietig en wel verbindend zijn en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze voorwaarden – afwijken van de nietige en onverbindende bepalingen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.